THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN VĂN PHÒNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v  Chuyển văn phòng làm việc

Kính gửi: Quý khách hàng

Chúng tôi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Và Thẩm định giá M&H tại Đà Nẵng (“M&H”) cảm ơn Quý khách hàng đã cùng làm việc với M&H trong suốt thời gian qua.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong các giao dịch với khách hàng, nay M&H trân trọng thông báo về việc chuyển văn phòng làm việc của chúng tôi về địa chỉ mới như sau:

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Và Thẩm định giá M&H tại Đà Nẵng

Địa chỉ:   Tầng 7, tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, 

                Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  0511.354.0968       

Mọi giao dịch với khách hàng và đối tác kể từ ngày 03/ 04/ 2015 sẽ được thực hiện tại địa chỉ mới như trên.

Trân trọng thông báo.

Cấm sử dụng tiền mặt để góp vốn, chuyển nhượng vốn góp vào doanh nghiệp khác

Cấm sử dụng tiền mặt để góp vốn, chuyển nhượng vốn góp vào doanh nghiệp khác


Ngày 31/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 222/2013/NĐ-CP quản lý việc giao dịch bằng tiền mặt, theo đó từ 01/3/2014 việc giao dịch bằng tiền mặt sẽ bị hạn chế trong rất nhiều lĩnh vực, trong đó tại Điều 6 Nghị định này quy định:

Các giao dịch góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp không được thanh toán bằng tiền mặt; việc cho vay giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng cũng không được sử dụng tiền mặt.

Ngày 29/01/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành ngày 17/03/2015), theo đó:

Doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt để thanh toán khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, doanh nghiệp phải sử dụng hình thức thanh toán bằng séc, ủy nhiệm chi - chuyển tiền; hoặc các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác.

Việc thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

NHỮNG ĐỔI MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2014

NHỮNG ĐỔI MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Ngày 26/11/2014 vừa qua Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Đầu tư 2014 mới, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và thay thế Luật Đầu tư 2005 hiện hành.

Một số nội dung thay đổi quan trọng tại Luật Đầu tư 2014 như sau:

Danh mục các ngành nghề đầu tư kinh doanh

               Luật này ban hành danh mục 6 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnthay cho 51 ngành, nghề, hàng hóa cấm đầu tư kinh doanh và 386 ngành, nghề, hàng hóa đầu tư kinh doanh có điều kiện hiện đang được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Về nguyên tắc, nhà đầu tưđược quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm.

               Phần lớn các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (như kinh doanh hóa chất, kinh doanh thuốc, kinh doanh trang thiết bị y tế).

                Một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chỉ áp dụng riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm: Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa (cụ thể quyền xuất, nhập khẩu và phân phối); hoạt động giáo dục và đào tạo nghề; hoạt động xây dựng; kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch đô thị;…

Điều kiện đầu tư kinh doanh              

               Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ được quy định chi tiết tại luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Không một cơ quan nào thấp hơn Chính phủ được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Các điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực mà trái với quy định này sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

Ưu đãi đầu tư                

               Bên cạnh các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư thuộc ngành, nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư, các dự án đầu tư sau đây cũng sẽđược hưởng ưu đãi đầu tư:

(i) Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;

(ii) Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; và

(iii) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.

“Nhà đầu tư nước ngoài”                

               Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được xem là “nhà đầu tư nước ngoài” nếu như:

(a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc, trong trường hợp là công ty hợp danh, có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài; hoặc

(b) Có tổ chức kinh tế nêu tại điểm (a) nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên; hoặc

(c) Có nhà đầu tư là nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nêu tại điểm (a) nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

               Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được xem như là “nhà đầu tư trong nước” nếu không thuộc các trường hợp nêu trên.

Thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

               Thủ tục đầu tư áp dụng đối với hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

Đối với hoạt động đầu tư thành lập tổ chức kinh tế: Thủ tục đăng ký doanh nghiệp sẽ được tách riêng khỏi thủ tục đầu tư.

               Trước khi thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và phải thực hiện thủ tục đăng ký dự án đầu tư như sau: Quyết định chủ trương đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thủ tướng chính phủ hoặc Quốc hội cấp, áp dụng đối với dự án đầu tư lớn hoặc dự án đầu tư có ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội được quy định tại Luật này. Thời hạn cấp quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là 35 ngày.

               Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưdo Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh cấp (thay vì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đối với các dự án đầu tư nằm ngoài các khu đặc thù (như khu công nghiệp, khu chế xuất, khu khu công nghệ cao, khu kinh tế) hoặc Ban Quản lý của các khu đặc thù đối với các dự án đầu tư nằm trong các khu đặc thù. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 5 ngày làm việc đối với các dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư hoặc 15 ngày đối với các trường hợp còn lại.  

               Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là3 ngàylàm việc.

“Mua cổ phần”                

               Đối với hoạt động đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế (“Mua cổ phần”):

 Nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký việc Mua cổ phần với Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh trong các trường hợp sau đây trước khi thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên:

(i) Việc Mua cổ phần trong tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghềđầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài; hoặc

(ii) Việc Mua cổ phần dẫn đến tổ chức kinh tếđược xem là “nhà đầu tư nước ngoài” như nên trên.

               Trường hợp Mua cổ phần không thuộc các trường hợp nêu trên, nhà đầu tư chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên.

               Thời hạn để Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chấp thuận việc Mua cổ phần là 15 ngày.

               Theo quy định, nhà đầu tư đang thực hiện dự án đầu tư theo giấp phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành sẽ được tiếp tục thực hiện dự án đầu tư theo giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tưđã được cấp.             

Các quy định khác liên quan đến thực hiện dự án đầu tư

               Nhà đầu tư sẽ phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư từ 1% đến 3% vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

               Thời hạn hoạt động dự án đầu tư tối đa 70 năm đối với dự án đầu tư trong khu kinh tế, dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm. Thời hạn hoạt động dư án đầu tư tối đa 50 năm đối với các dự án đầu tư không thuộc các trường hợp trên.

               Nhà đầu tư có quyền giãn tiến độ đầu tư với tổng thời gian không quá 24 tháng. Nếu thuộc trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư.

Đối với hoạt động đầu tư theo hình thức BCC, các vấn đề về thành lập và chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được quy định rõ trong Luật này.

NHỮNG ĐỔI MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

NHNG ĐỔI MI NI BT CA LUT DOANH NGHIP 2014

          

Ngày 26/11/2014, Quc hi đã thông qua Lut Doanh nghip năm 2014, có hiu lc k tngày 01/7/2015.

So vi Lut Doanh nghip năm 2005, Lut Doanh nghip năm 2014 có 10 chương, 213 điu, tăng 41 điu. Chương IV quy định v Doanh nghip nhà nước vi 22 điu là chương mi hoàn toàn. Điu 10 quy định v tiêu chí, quyn và nghĩa v ca doanh nghip xã hi cũng mi hoàn toàn. Lut Doanh nghip năm 2014 có mt sđổi mi cơ bn, c th như sau:

Quy định nhng vn đề chung nht

Tư duy m khi lut ch quy định nhng vn đề chung nht, mang tính định hướng v thành lp, t chc qun lý, t chc li, gii th và hot động có liên quan ca doanh nghip, cho doanh nghip t do, t nguyn, cam kết, tho thun theo các quy định ca pháp lut. Thay đổi này vô cùng quan trng, tđó doanh nghip chủ động, sáng to hơn khi được t la chn các mô hình, phương thc v.v... phù hp vi hot động ca mình.

Ví d như: cho phép công ty trách nhim hu hn, công ty c phn có th có mt hoc nhiu người đại din theo pháp lut (Điu 13); cho phép công ty c phn có th chn mt trong hai mô hình t chc, qun lý; cho phép la chn cách bu dn phiếu hay không bu dn phiếu khi bu thành viên Hi đồng qun tr, Ban kim soát công ty c phn v.v... b chương qun lý nhà nước đối vi doanh nghip, thay bng mt vài điu khon ti chương t chc thc hin.

 

ng dng công ngh thông tin

          Đẩy mnh vic ng dng công ngh thông tin như:

(i) lut hóa Cng thông tin quc gia về đăng ký doanh nghip; hay

(ii) quy định cuc hp được ghi biên bn và có th ghi âm hoc ghi và lưu gi dưới hình thc đin t khác đã có bước tiến b vượt bc so vi quy định cũ là ch ghi vào s biên bn;

(iii) Lut cũng thng nht cách hiu v nhiu đim mà t trước ti nay gây nhiu tranh cãi như vic cht lđịa đim hp được xác định là nơi ch ta tham d hp, mi người không nht thiết phi cùng ngi hp mt ch.

         

Lut hóa vic dùng mã s thuế làm mã s doanh nghip

Lut hóa vic dùng mã s thuế làm mã s doanh nghip, chuyn đổi doanh nghip tư nhân thành công ty TNHH, tăng cường vic bo v cđông nh (cổ đông, nhóm cổ đông s hu ít nht 1% s c phn ph thông liên tc trong thi hn 06 tháng có quyn t mình hoc nhân danh công ty khi kin ...).  

Bãi b nhiu điu khon đã được chng minh là hiu qu thc thi rt thp, như vic đăng ký danh sách cổ đông nm gi 5% vn điu l công ty c phn, hoc bãi b vic gây cn tr cho hot động ca Doanh nghip như cm mt người đã làm Giám đốc (Tng Giám đốc) công ty c phn không được làm Giám đốc (Tng Giám đốc Công ty khác).

 

Ni dung Giy CNĐKDN

            Giy CNĐKDN ch còn 4 ni dung so vi 10 ni dung trước đây (b mc ngành ngh kinh doanh, danh sách cổ đông sáng lp, Chi nhánh, Văn phòng di din, Địa đim kinh doanh v.v)

          Đc bit là b ghi ngành ngh kinh doanh trong Giy CNĐKDN; b vic xác định vn pháp định, chng ch hành ngh v.v. Điu này đã hin thc hóa quyn t do kinh doanh tt c ngành ngh mà pháp lut không cm theo quy định ti Hiến pháp.

 

Con du Doanh nghip

        Cách tiếp cn mi hoàn toàn v con du doanh nghip (Điu 44).

Doanh nghip có quyn quyết định v hình thc, s lượng và ni dung con du ca doanh nghip theo quy định ca pháp lut.

Thay vì phi đăng ký vi cơ quan Công an như hin nay, Doanh nghip ch cn thông báo mu du vi cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ti công khai trên Cng thông tin quc gia về đăng ký doanh nghip.

 

Xác định vn thc ca Doanh nghip

          Quy định các nguyên tc để xác định, đăng ký vn thc ca công ty, gii quyết tình trng vn không có thc (o) nhưng không th xđược như hin nay. Trong đó đim mi nht là cho phép Công ty TNHH mt thành viên được gim vn điu l.

 

Thi hn góp vn rút ngn còn 90 ngày

Ch s hu, thành viên công ty TNHH phi góp đủđúng loi tài sn nhưđã cam kết khi đăng ký thành lp doanh nghip trong thi hn 90 ngày, k t ngày được cp Giy chng nhn đăng ký doanh nghip trong khi quy định hin ti v thi thi hn góp vn ti đa là 36 tháng.

Tuy nhiên, đối vi các công ty TNHH được thành lp trước ngày 01/07/2015, thi hn góp vn vn được thc hin theo quy định ti Điu l công ty.

 

T l d hp          

Chính thc thay đổi theo đúng thông l quc tế khi gim t l d hp t 65% xung còn 51%. Khi có s cổ đông d hp đại din ít nht 51% tng s phiếu biu quyết là cuc hp Đại hi đồng cổ đông được tiến hành.

Đồng thi, Lut quy định về thành viên hi đồng qun trị độc lp không tham gia điu hành trc tiếp doanh nghip; Bãi b vic Đại hi đồng cổ đông bu trc tiếp Ch tch hi đồng qun tr.

 

Vic sáp nhp, hp nht, chia, tách Doanh nghip

          Không yêu cu các công ty cùng loi mi được hp nht, sáp nhp, chia, tách đồng thi quy định rõ ràng v quyn li, nghĩa v, trách nhim cũng như trình t th tc, h sơ v.v.

 

Thu hi Giy CNĐKDN

          Ch quy định 5 trường hp b thu hi Giy GCNĐKDN so vi 8 trường hp ca Lut cũ. Đồng thi Lut mi cũng có các quy định nhm giúp doanh nghip rút khi th trường thun li hơn, nhanh hơn và r hơn.

           

Tách riêng th tc thành lp doanh nghip vi các th tc về đầu tư d án

Lut Doanh nghip 2014 đã tách riêng th tc thành lp doanh nghip vi các th tc vđầu tư d án, cũng như vi các th tc có liên quan v c phn, c phiếu.

Vi nhà đầu tư nước ngoài, Lut đã tách giy chng nhn thành lp doanh nghip và chng nhn đầu tư. Lut cũng to ra cơ hi ln hơn v kh năng gia nhp th trường,Giy chng nhn đăng ký kinh doanh là hình thc để Nhà nước ghi nhn s hình thành và vic gia nhp th trường ca doanh nghip. Ti thi đim thành lp doanh nghip, hot động sn xut, kinh doanh ca doanh nghip chưa phát sinh, do vy Lut đã tách bit rõ gia th tc thành lp doanh nghip và th tc đăng ký kinh doanh, điu kin kinh doanh.

Trước đây có mt s ngành ngh không rõ ràng gia thành lp doanh nghip và kinh doanh có điu kin ví d như lĩnh vc y tế, bt buc cá nhân thành lp doanh nghip thì giám đốc phi có chng ch hành ngh. Nhưng theo Lut Doanh nghip 2014, cá nhân được quyn thành lp doanh nghip, còn điu kin v ngành ngh kinh doanh, cá nhân phi tuân th mi được làm. Quy định đó to s thân thin hơn cho khi nghip và kinh doanh nói chung.

 

Doanh nghip Nhà nước là doanh nghip do Nhà nước nm gi 100% vn điu l

Thay vì quy định Doanh nghip nhà nước là doanh nghip trong đó Nhà nước s hu trên 50% vn điu l, Lut Doanh nghip 2014 sa đổi quy định doanh nghip Nhà nước là doanh nghip do Nhà nước nm gi 100% vn điu l.

Lut cũng sa đổi mt s ni dung mi v vic:

(i) xác định rõ ràng hơn địa v pháp lý tp đoàn kinh tế, b sung quyđịnh rõ hơn v hình thc công ty m - công ty con;

(ii) cm các công ty con trong cùng mt nhóm công ty cùng nhau góp vn, mua c phn để s hu chéo ln nhau;

(iii) b sung quy định nhm minh bch hóa cơ cu và mi quan h gia các công ty trong tp đoàn kinh tế, như công khai điu l hoc tha thun v quy chế hot động chung tp đoàn;

(iv) bãi b quy định hn chế sáp nhp, hp nht, chia, tách công ty đối vi công ty cùng loi hình t chc;

(v) cho phép các công ty có cùng bn cht s hu có th hp nht, sáp nhp, chia, tách, quy định rõ hơn và hp lý hơn trình t, th tc gii th doanh nghip;

(vi) thng nht mt đầu mi và tăng cường phi hp gia các cơ quan đăng ký kinh doanh, thuế và công an trong gii quyết th tc gii th doanh nghip.

 

Không bt buc Phiếu lý lch tư pháp trong H sơ đăng ký doanh nghip

Lut Doanh nghip 2014 quy định, trong trường hp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cu, người đăng ký thành lp doanh nghip phi np Phiếu lý lch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vy, Phiếu lý lch tư pháp không phi là tài liu bt buc trong H sơ đăng ký thành lp doanh nghip bi nếu bt bus làm tăng thêm thi gian thành lp doanh nghip to ra gánh nng chi phí tuân th rt ln cho c cơ quan nhà nước và doanh nghip.

BẢN TIN M&H THÁNG 01/2015

BẢN TIN M&H

Tháng 01/ 2015

A-  Về Bảo hiểm xã hội:

   
 

Có thể bị phạt tiền 75 triệu đồng nếu chậm đóng kinh phí công đoàn
Đó là một trong những đề xuất được nêu ra về xử lý vi phạm quy định về đóng kinh phí CĐ được các đại biểu quan tâm tại Hội thảo lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22.8.2013 đối với lĩnh vực CĐ do Tổng LĐLĐVN phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức ngày 9.1 tại Hà Nội.

.

Cá nhân có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán là 70% tại bệnh viện tuyến huyện bao gồm: Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, y học cổ truyền hạng, phòng khám đa khoa, quân-dân y,... hạng III, IV và chưa xếp hạng.
Hướng dẫn tại công văn số 04/BHXH-CST ngày 31/12/2014 của BHXH TP Hồ Chí Minh.

 

Cá nhân tham gia BHYT hoặc đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH đối với trường hợp đổi thẻ do thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu và riêng quý 1/2015 thời hạn thay đổi nơi KCB ban đầu của tất cả đối tượng được tính đến ngày 31/01/2015.
Nội dung hướng dẫn tại công văn 04/BHXH-CST ngày 05/01/2015 của BHXH TP. Hồ Chí Minh.

 

Những doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT đến 2 thì cơ quan BH cử cán bộ kiểm tra, đôn đốc và gửi văn bản nhắc nhở, tiếp tục nợ đến 3 tháng sẽ tiến hành thanh tra, xử lý. Trường hợp nợ đến 4 tháng sẽ bị khởi kiện ra tòa án dân sự.
Yêu cầu thể hiện tại văn bản 5035/BHXH-BT ngày 18/12/2014 của BHXH Việt Nam.

 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ có liên quan từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động và phải đảm bảo người lao động ký nhận trên Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (Danh sách C70a-H).
BHXH Việt Nam hướng dẫn tại công văn 4653/BHXH-TCKT ngày 01/12/2014.

 

Các cơ sở khám chữa bệnh, các trạm y tế cơ quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thực hiện cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD cũ cho đến khi nhận được mẫu C65-HD mới
Nội dung thông báo tại công văn 4295/BHXH-CĐBHXH ngày 31/12/2014.

 

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện điều chỉnh Quy trình cấp lại sổ BHXH do người lao động làm mất hoặc do đơn vị làm mất (Quy trình 305) ; điều chỉnh 03 PGNHS (303, 305, 306).
Thông báo tại công văn 4196/TB-BHXH của BHXH TP. Hồ Chí Minh ngày 26/12/2014.

   
 

Thực hiện giao dịch điện tử trong việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT với mục tiêu đến cuối năm 2014 cắt giảm 50% số giờ (còn 108 giờ), đến cuối năm 2015 còn 49,5 giờ so với hiện nay...
Nội dung theo công văn số 4961/KH-BHXH ngày 15/12/2014 của BHXH Việt Nam.

 

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện điều chỉnh Quy trình cấp lại sổ BHXH do người lao động làm mất hoặc do đơn vị làm mất (Quy trình 305) ; điều chỉnh 03 PGNHS (303, 305, 306).
Thông báo tại công văn 4196/TB-BHXH của BHXH TP. Hồ Chí Minh ngày 26/12/2014.

       

B-  Về thuế:

 

Công văn số 5806/TCT-KK ngày 24/12/2014 về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng):

Tổng cục Thuế hướng dẫn rõ thêm về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng) đối với hàng hóa, dịch vụ được xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT như sau:

(1) Các loại chứng từ thanh toán qua ngân hàng:

a) Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào: Chứng từ do tổ chức tín dụng được phép hoạt động ở Việt Nam (nơi bên trả tiền mở tài khoản) gửi cho bên trả tiền nhằm báo Nợ số tiền đã chuyển khoản đến tài khoản của bên thụ hưởng mở tại tổ chức tín dụng có liên quan.

b) Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: Chứng từ do tổ chức tín dụng được phép hoạt động ở Việt Nam (nơi bên thụ hưởng mở tài khoản) gửi cho bên thụ hưởng nhằm báo Có số tiền đã nhận chuyển khoản từ tài khoản của bên trả tiền mở tại tổ chức tín dụng có liên quan.

c) Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT là chứng từ thực hiện đúng theo quy định tại Điều 5 Chế độ chứng từ kế toán ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1789/2005/QĐ-NHNN ngày 12/12/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

d) Trường hợp chứng từ thanh toán qua ngân hàng có nội dung chưa rõ thì cơ quan Thuế đề nghị tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng ví điện tử có liên quan cung cấp thêm thông tin để có căn cứ xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

(2) Đối chiếu, kiểm tra chứng từ thanh toán qua ngân hàng:

a) Trường hợp chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có nguồn tiền thanh toán được chuyển khoản từ tài khoản của khách hàng nước ngoài mở tại ngân hàng ở Việt Nam:

- Nguồn tiền chuyển vào tài khoản của khách hàng nước ngoài phải phù hợp với quy định về quản lý ngoại hối hiện hành.

- Cơ quan Thuế phải kiểm tra, phối hợp với tổ chức tín dụng, cơ quan Hải quan có liên quan xác minh nguồn tiền nộp vào tài khoản của khách hàng nước ngoài mở tại ngân hàng ở Việt Nam để có đủ căn cứ xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Công văn số 5798/TCT-KK ngày 24/12/2014 hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền

  Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 về việc tăng cường công tác   quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, trong đó Điểm 2.1 đã hướng dẫn rõ việc ghi thông tin kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu.

Do vậy, trường hợp tờ khai hàng hóa xuất khẩu không đủ thông tin theo đúng hướng dẫn tại Điểm 2.1 Công văn số 12485/BTC-TCT nêu trên thì không đủ điều kiện xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Công văn số 5922/TCT-TNCN ngày 30/12/2014 chính sách thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chỉ trả hộ khoản tiền thuê nhà cho người lao động (ngoài ra không có bất kỳ khoản thu nhập nào khác, không có cơ sở tính 15 % tổng thu nhập chịu thuế chưa bao gồm tiền thuê nhà) thì tiền nhà trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế tại đơn vị theo số tiền thuê nhà trả hộ thực tế phát sinh.

Việc xác định tiền nhà do tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN được xác định theo kỳ khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công.

Công văn số 5923/TCT-KK ngày 30/12/2014 về chính sách thuế

Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩuhàng hóa, đã kê khai thuế và được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế GTGT đầuvào của hàng hoá xuất khẩu theo quy định. Sau đó, khách hàng nước ngoài trảlại hàng hoá đã xuất khẩu do không đảm bảo theo tiêu chí đã ký kết trong hợpđồng, thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu bị khách hàng nướcngoài trả lại không được hoàn thuế.

Trường hợp cơ quan thuế đã hoàn thuế cao hơn số thuế được hoàn thì thực hiện thu hồi số thuế không được hoàn tương ứng với giá trị hàng hóa xuấtkhẩu bị trả lại. Số thuế thu hồi hoàn được xử lý theo quyết định của cơ quanthuế. Do việc thu hồi hoàn chỉ phát sinh khi doanh nghiệp có hàng xuất khẩu bịtrả lại, nên thời điểm tính tiền chậm nộp tiền hoàn thuế GTGT đối với hàng xuấtkhẩu bị trả lại là thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu đối với hàngxuất khẩu bị trả lại.

Công văn số 5929/TCT-CS ngày 31/12/2014 về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thuế suất thuế GTGT 0% chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Đối với hoạt động tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu hàng hóa không thuộc hoạt động xuất khẩu hàng hóa để áp dụng thuế suất 0%: hàng hóa tạm nhập vào Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, khi tái xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, doanh nghiệp không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu.

Công văn số 5954/TCT-TNCN ngày 31/12/2014 thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân nhận lương Net

1. Về nguyên tắc, tiền thuế thu nhập cá nhân là của cá nhân người lao động.

Cá nhân đó có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân, tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ và kê khai số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ. Trường hợp người lao động là người nước ngoài nhận thu nhập Net có số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa:

+ Nếu cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay thì việc hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức trả thu nhập. Việc thanh toán tiền thuế TNCN được hoàn giữa tổ chức trả thu nhập và cá nhân thực hiện theo thoả thuận tại hợp đồng lao động.

+ Nếu cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì việc hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện trực tiếp cho cá nhân. Việc thanh toán tiền thuế TNCN được hoàn giữa tổ chức trả thu nhập và cá nhân thực hiện theo thoả thuận tại hợp đồng lao động.

2. Về thủ tục khi cá nhân người nước ngoài uỷ quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay và hoàn thuế thu nhập cá nhân, để đảm bảo tính xác thực của Giấy ủy quyền, tránh xảy ra tranh chấp giữa các bên về khoản tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước, nếu:

+ Giấy uỷ quyền được lập tại nước ngoài và bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hoá lãnh sự.

+ Giấy uỷ quyền được lập tại Việt Nam, bằng tiếng Việt và trường hợp cá nhân người nước ngoài đề nghị hoàn thuế vào tài khoản của mình thì không phải công chứng, chứng thực Giấy uỷ quyền, trường hợp cá nhân người nước ngoài đề nghị hoàn thuế không phải vào tài khoản của mình thì phải công chứng, chứng thực Giấy uỷ quyền.

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO CÔNG NGHỆ CAO TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI

01

 

Kính gửi: - Ông/Bà Giám đốc
               - Kế toán trưởng và những người quan tâm

Nhằm giới thiệu Quý doanh nghiệp những ưu đãi của dự án ứng dụng công nghệ cao và dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao trong Luật công nghệ cao của Quốc hội ngày 13 tháng 11 năm 2008, chúng tôi Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định giá M&H (“M&H”) tổ chức buổi hội thảo về Luật công nghệ cao và mục đích của hội thảo này là giúp Quý doanh nghiệp xác định được các tiêu chí của dự án ứng dụng công nghệ cao và dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Lịch trình hội thảo về công nghệ cao của M&H như sau:
1. Nội dung:
- Giới thiệu Luật công nghệ cao 21/2008/QH12 ;
- Giới thiệu Quyết định 49/2010/QĐ-TTg về danh mục công nghệ cao và các sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích đầu tư phát triển;
- Tổng quan về thủ tục đăng ký để là dự án công nghệ cao tại Việt Nam;
- Cập nhật những quy định và ưu đãi mới nhất về thuế đối với dự án công nghệ cao ở Việt Nam;
2. Thời gian và địa điểm

Thành phố

Ngày

Địa chỉ

Thời gian

Hồ Chí Minh

12/12/2014

M&H Office Bldg.

39N Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

2:30 –5:30

Hà Nội

18/12/2014

Phòng 115, Tầng 1, Tòa nhà Mặt Trời Sông HôngHHHồng

Số 23 Phan Châu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

2:30 –5:30

3. Đăng ký: Trước ngày diễn ra hội thảo 3 ngày
4. Người trình bày: Ông Trần Ngọc Mai và Ông Ngô Đình Quang
- Ông Trần Ngọc Mai – Tổng Giám đốc công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá M&H;
- Ông Mai đã gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn, luật và thẩm định giá.
Ông Ngô Đình Quang
- Ông Ngô Đình Quang – Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá M&H;
- Ông Quang là một trong những lãnh đạo cao cấp của ngành Thuế Việt Nam hơn 20 năm. Với kinh nghiệm làm việc:
• 1995-2006: Vụ Trưởng vụ Chính sách thuế - Tổng Cục Thuế Việt Nam
• 2006-2010: Chánh thanh tra - Tổng Cục thuế Việt Nam
• 2010-2012: Vụ Trưởng Vụ thuế Thu nhập cá nhân - Tổng Cục Thuế Việt Nam.
5. Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt, tiếng Anh
Ghi chú: Có phiên dịch tiếng Nhật và tiếng Hàn
Nếu quý vị là người nước ngoài không sử dụng tiếng Anh, Quý vị có thể cho phiên dịch đi cùng.
6. Phí tham dự: Miễn phí
7. Liên hệ
Vui lòng xác nhận tham dự M & H hội thảo : 
• Mr. Mai Tran (English, Vietnamese), HP: 0902486099; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Ms. Huong Le (English, Vietnamese), HP: 0903315690; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Ms. Đặng Huyền Trang (Vietnamese), HP: 0984449615, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Mr. Lê Minh Hoàng (Vietnamese), HP: 01223161977; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Office Phone: (84-8) 37853705 Fax: (84-8) 37853706.

Trân trọng.

Mai Tran (Mr.)
Tổng Giám đốc

VĂN BẢN MỚI – VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ BHXH, BHYT

Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí. Tuy nhiên, trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Bộ luật Lao động thì NSDLĐ có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động.
- Theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 36 của Bộ luật Lao động năm 2012 thì trường hợp hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động.
- Theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động thì hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên,… tuy nhiên người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Bộ luật Lao động thì người SDLĐ có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động nêu trên.
Người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về từng vị trí công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, thời gian làm việc đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.
- Theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận và thông báo bằng văn bản về từng vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài theo chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Nội dung thẩm định …gồm: vị trí công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, thời gian làm việc, dựa trên cơ sở đề xuất và giải trình của người sử dụng lao động; thực tế sử dụng lao động nước ngoài; thị trường lao động của địa phương và khả năng đáp ứng của người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển lao động nước ngoài để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tại công văn 3429/LĐTBXH-VL ngày 17/09/2014.
Để đảm bảo quyền lợi của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh/thành phố thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm HIV theo quy định tại Công văn số 7534/BYT-BH.
- Để thống nhất thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm HIV đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, ngày 23/11/2011, Bộ Y tế đã có Công văn số 7534/BYT-BH gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó hướng dẫn cụ thể, chi tiết những nội dung liên quan đến việc thanh toán chi phí xét nghiệm HIV bắt buộc, xét nghiệm sàng lọc HIV, xét nghiệm HIV trong khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh.
- Tuy nhiên, thời gian vừa qua, Bộ Y tế nhận được ý kiến phản ánh của một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế không được thanh toán bảo hiểm y tế đối với một số xét nghiệm HIV.
Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh/thành phố thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm HIV theo quy định tại Công văn số 7534/BYT-BH
Đề nghị của Bộ Y tế tại công văn 5667/BYT-BH ngày 25/08/2014.
Công ty có năng suất lao động bình quân và lợi nhuận thực hiện trong năm cao hơn so với thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương thực hiện tăng so với thực hiện năm trước liền kề.
- Theo quy định tại điểm a, Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 50/2013/NĐ-CP và điểm a, Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH thì trường hợp công ty có năng suất lao động bình quân và lợi nhuận thực hiện trong năm cao hơn so với thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương thực hiện tăng so với thực hiện năm trước liền kề, trong đó năng suất lao động tăng 1% thì tiền lương được tăng thêm theo năng suất lao động không quá 0,8%; tiền lương tăng thêm theo lợi nhuận không quá 0,3% và phải bảo đảm mức tăng tiền lương bình quân (theo năng suất lao động và lợi nhuận) thấp hơn mức tăng năng suất lao động.( công văn 3510/LĐTBXH-LĐTL ngày 23/09/2014).
Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 và Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thuộc đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng BHYT.
- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 và Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thuộc đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng BHYT theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 13 Luật BHYT.
- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo thì đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, khi tham gia BHYT thực hiện việc giảm trừ mức đóng cụ thể của từng người trong hộ gia đình theo quy định tại Khoản 6, Điều 3 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP và Tiết b, Khoản 4, Điều 2 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-TC.
BHXH tỉnh mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”, xây dựng và ký Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietcombank.
- BHXH Việt Nam đã có văn bản gửi đến một số BHXH tỉnh, thành phố. Theo đó, dựa trên Hợp đồng nguyên tắc số 190914/BHXH-NHNT về hợp tác thu, thu nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giữa BHXH Việt Nam và Vietcombank, BHXH tỉnh mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”, xây dựng và ký Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietcombank trên địa bàn toàn tỉnh.
Không lập danh sách đối với những DN đã mở tài khoản tiền gửi thanh toán và thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
- Các tỉnh, huyện không có tên tại Phụ lục số 01, 02 kèm theo Hợp đồng số 190914/BHXH-NHNT không thuộc phạm vi thực hiện.
- Thời gian thực hiện hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT là 06 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/3/2015.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có chỉ đạo việc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra phòng, chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế từ phía người bệnh và cơ sở y tế.
- Theo nội dung công văn 3208/BHXH-KT ban hành ngày 03/09/2014 thì BHXH các tỉnh, thành phố cần chủ động trao đổi và đề nghị các ngành, đặc biệt là ngành Y tế của địa phương cử cán bộ tham gia và thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện để số lượng các cuộc kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra liên ngành.
Hỗ trợ phương tiện đi lại và tiền ăn, nghỉ (nếu có) cho cán bộ ngoài Ngành tham gia thanh tra, kiểm tra phối hợp với ngành BHXH.
Đơn vị sử dụng lao động lập danh sách người lao động không còn làm việc tại đơn vị (NLĐ đã nghỉ việc quá 06 tháng) đồng thời chuyển nộp về cho cơ quan BHXH số tiền trợ cấp tương ứng theo Mẫu số C70a-HD.
- BHXH TP. Hồ Chí Minh đã có công văn 2882/BHXH-CĐBHXH ngày 26/09/2014 gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển nộp tiền ốm đau, thai sản, DSPHSK chưa chi cho NLĐ và ghi ngày nghỉ hàng tuần, theo đó:
- Theo Khoản 1 Điều 92 và Điều 117 Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11:
Đơn vị sử dụng lao động được giữ 2% quỹ tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH để chi trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tuy nhiên nếu người LĐ đã nghỉ việc quá 06 tháng nhưng đơn vị chưa thanh toán thì lập danh sách người lao động không còn làm việc tại đơn vị đồng thời chuyển nộp về cho cơ quan BHXH số tiền trợ cấp tương ứng vào tháng 06 và tháng 12 hằng năm.
Sau đó, nếu NLĐ muốn nhận tiền trợ cấp chưa nhận thì đơn vị lập Giấy giới thiệu nêu rõ lý do, liên hệ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh để nhận trợ cấp
Khi lập mẫu C70a-HD gửi về cơ quan BHXH thì tại cột tình trạng (cột C) nếu:
+ Đơn vị làm việc chế độ 40 giờ/tuần thì ghi “Thứ bảy, chủ nhật”
+ Đơn vị làm việc chế độ 48 giờ/tuần thì ghi “Chủ nhật”
+ Nếu NLĐ làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại thì ghi “Thứ bảy, chủ nhật, NNĐH”

NHỮNG TIN TỨC MỚI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Lương hưu sẽ giảm 10%
nếu một trong hai phương án tính lương hưu mới do Ban soạn thảo dự án Luật BHXH sửa đổi đưa ra được áp dụng. Cụ thể, Phương án 1: Điều chỉnh tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng theo lộ trình, từ năm 2018, lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, tương ứng với 15 năm đóng của lao động nữ và 20 năm của lao động nam. Sau đó, cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%, tối đa bằng 75%. Phương án 2: Số năm đóng BHXH tương ứng với 45% bình quân tiền lương tháng để tính lương hưu cho người nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm; mỗi năm sau tăng thêm một năm và từ 2022 trở đi là 20 năm. Sau đó, cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% với nam và 3% với nữ, tối đa bằng 75%
Đề xuất quỹ BHYT chi trả nhiều thuốc trị bệnh hiểm nghèo
Theo đó, Bộ Y tế đã hoàn thiện danh mục thuốc (BHYT) mới sửa đổi, trong đó có nhiều loại thuốc chi phí lớn, điều trị bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính, ung thư, thuốc chống thải ghép, thuốc điều trị viêm khớp... không nằm trong danh mục BHYT đang được đề xuất chi trả 50 - 100%
Các chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 10/2014
• Hướng dẫn xác định đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT
Từ 15/10/2014, tiêu chí xác định mức thu nhập bình quân của hộ gia đình nông, lâm, ngư và diêm nghiệp để làm căn cứ xác định đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ thực hiện theo Thông tư 22/2014/TT-BLĐTBXH.
Theo đó mức thu nhập trung bình đối với các hộ gia đình được xác định như sau: khu vực nông thôn, mức thu nhập từ 521.000 - 900.000 đồng/người/tháng; khu vực thành thị, mức thu nhập từ 651.000 - 900.000 đồng/người/tháng.
• Mức lương làm thêm giờ của người giúp việc
Từ ngày 05/10/2014, theo Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH thì chủ nhà phải trả lương làm thêm giờ cho người giúp việc khi không thể bố trí nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200% tiền lương tính theo ngày làm việc.
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định đa dạng cách thức trả lương cho người giúp việc
• Các mạng xã hội phải đăng ký giấy phép
Từ ngày 3/10/2014, Thông tư 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội chính thức có hiệu lực.
Các mạng xã hội đã được cấp giấy xác nhận theo Thông tư 14/2010/TT-BTTTT nếu tiếp tục hoạt động phải đề nghị cấp giấy phép mới trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày 3.10.
• Báo tin về vi phạm hành chính được thưởng đến 10% giá trị tang vật
theo quy định tại Thông tư 105/2014/TT-BTC mức chi trả tối đa cho mỗi tin báo là 5 triệu đồng.
các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mức chi trả tối đa là 50 triệu đồng.
Trong trường hợp cơ quan chức năng không ra quyết định xử phạt, không bán được tang vật thì vẫn thực hiện chi trả tiền mua tin theo mức trên.

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO VỀ THUẾ NHÀ THẦU

Kính gửi:    - Ông/Bà Giám đốc

                    - Kế toán trưởng và những người quan tâm

 Nhằm giúp Quý doanh nghiệp chấp hành tốt việc tuân thủ, quản lý rủi ro về thuế đặc biệt là các vấn đề về thuế nhà thầuliên quan đến Thông tư 103/ 2014/TT-BTCcủa Bộ Tài Chính. Thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 06/08/2014hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014 thay thế thông tư số 60/2012/TT-BTC. Thuế nhà thầu theo quy định mới thì khá phức tạp, vì nếu trong hoạt động mua bán, xuất nhập khẩu tại chỗ, cho thuê dịch vụ… với các đối tác ở nước ngoài, nếu không tính toán đầy đủ và xác định nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu thì Quý doanh nghiệp có thể phải chịu rủi ro phải nộp thuế thay cho các Doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy Quý doanh nghiệp cần nắm vững thuế nhà thầu được quy định tại thông tư 103 này. Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định giá M&H (“M&H”) tổ chức buổi hội thảo về thuế nhà thầutheo lịch trình bên dưới.

1. Nội dung:
- Giới thiệu Thông tư 103/2014/TT-BTC về những nội dung sửa đổi, bổ sung của thông này so với thông tư 60/2012/TT-BTC

2. Thời gian và địa điểm

Thành phố

Ngày

Địa chỉ

Thời gian

Đà Nẵng

14/10/2014

Khách sạn Royal

17 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

8:30 –12:00

Hồ Chí Minh

21/10/2014

M&H Building Office

39N Đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

8:30 –12:00

Hải Phòng

24/10/2014

Phòng 505, Tầng 5, Tòa nhà Akashi

Số 10, Lô 2A khu đô thị mới ngã năm Sân bay Cát Bi, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

8:30 –12:00

3. Đối tượng: Hội thảo dành cho người Việt

4. Đăng ký: Trước ngày diễn ra hội thảo 3 ngày

5. Người trình bày: Ông Ngô Đình Quang
- Ông Ngô Đình Quang – Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá M&H;
- Ông Quang là một trong những lãnh đạo cao cấp của ngành Thuế Việt Nam hơn 20 năm. Với kinh nghiệm làm việc:
• 1995-2006: Vụ Trưởng vụ Chính sách thuế - Tổng Cục Thuế Việt Nam
• 2006- 2010: Chánh thanh tra - Tổng Cục thuế Việt Nam
• 2010-2012: Vụ Trưởng Vụ thuế Thu nhập cá nhân - Tổng Cục Thuế Việt Nam

6. Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt, Tiếng Anh

7. Phí tham dự: 300.000 VNĐ/người
Phí tham dự có thể thanh toán bằng tiền mặt khi tham dự hoặc chuyển khoản theo thông tin như sau:.
• Chủ tài khoản: Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm định giá M&H
• Số tài khoản : 1602849 (VND)
• Ngân hàng : Ngân hàng ACB - Chi nhánh Sài Gòn

8. Liên hệ
Vui lòng xác nhận tham dự hội thảo với M&H: 
• Mr. Mai Tran (English, Vietnamese), HP: 0902486099; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Ms. Huong Le (English, Vietnamese), HP: 0903315690; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Mr. Hara Katsumi (Japanese), HP: 0909709364; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Mr. Ngô Đình Quang (Vietnamese), HP: 0913572912
• Office Phone: 08-37853705 Fax: 08-37853706.

Sau khi đăng ký tham dự hội thảo quý công ty có bất kỳ câu hỏi nào về thuế nhà thầu vui lòng gửi mail trước khi buổi hội thảo diễn ra để M&H chuẩn bị tốt hơn cho buổi hội thảo này.

Trân trọng.

Mai Tran (Mr.)

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2014 tăng 0,4%

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2014 đã tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,62% so với cùng tháng năm trước.

Theo Tổng cục thống kê, chỉ số CPI cả nước đến tháng 9 tăng 3,62% so với cùng kỳ năm 2013. Trong 11 nhóm hàng thuộc rổ tính CPI có 8 nhóm hàng tăng giá trong tháng này, Nhóm Giáo dục là biến động nhiều nhất khi tăng 6,38% so với tháng trước, trong đó riêng dịch vụ giáo dục tăng tới 7,17%. Nguyên nhân là do các tỉnh thành phố đồng loạt tăng học phí theo lộ trình đã được Chính phủ thông qua và chi phí mua sắm đầu năm học 2014-2015.

Sau Nhóm giáo dục là Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,32% và Nhóm Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,23% trong tháng này. Nguyên nhân là nhu cầu mua sắm đồ đạc, quần áo cho học sinh chuẩn bị vào năm học mới tăng cao và thời tiết chuyển mùa, nhiều dịch bệnh phát sinh như đau mắt đỏ, sởi….

Nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống là nhóm có quyền số cao nhất cũng chỉ tăng 0,22%, bằng 1/3 mức tăng của tháng trước. Trong tháng, các mặt hàng lương thực tăng 0,35%, thực phẩm tăng 0,21% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,15%.

Ngoài ra, Nhóm Giao thông là giảm mạnh nhất (-1,85%); tiếp đó là Nhóm Nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,38%. Nguyên nhân là do giá bán lẻ các mặt hàng thiết yếu như gas, xăng dầu các loại đồng loạt được điều chỉnh giảm trong tháng đã khiến các nhóm hàng này giảm mạnh so với tháng trước.

Các mặt hàng còn lại biến động nhẹ, riêng nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục có giá không đổi so với tháng trước.

Không nằm trong rổ các mặt hàng tính chỉ số giá, chỉ số giá vàng tháng 9 giảm 1,66% và chỉ số giá Đô La Mỹ giảm 0,15% so với tháng 8/2014.

CÔNG VĂN SỐ 2272/TCT-KK NGÀY 18 THÁNG 06 NĂM 2014 CỦA TỔNG CỤC THUẾ HƯỚNG DẪN THUẾ GTGT - THUẾ TNDN ĐỐI VỚI VÉ MÁY BAY ĐI CÔNG TÁC

Theo Công văn số 2272/TCT-KK hướng dẫn:

 • Trường hợp Công ty mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho nhân viên đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) mang tên cá nhân tham gia hành trình vận chuyển, chứng từ thanh toán ghi tên của Công ty.
 • Trường hợp nhân viên của Công ty được cử đi công tác tự túc mua vé máy bay, thanh toán bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng mang tên cá nhân, sau đó về thanh toán lại với Công ty thì các hóa đơn, chứng từ nêu trên không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Khai mạc Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2014 (04/07/2014)

   Chiều 3-7, Hội chợ Thương mại Việt-Lào 2014 đã khai mạc tại Vientiane. Đây là hoạt động nhằm thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2014 và thỏa thuận hợp tác giữa hai bộ Công Thương Việt Nam và Lào. 

 

   Tham dự hội chợ có khoảng 200 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có 100 doanh nghiệp Việt Nam với 120 gian hàng có chất lượng thuộc các nhóm ngành hàng như nông lâm thủy sản và thực phẩm chế biến, may mặc-thời trang, điện-điện tử và điện gia dụng, máy và thiết bị công nghiệp…So với các năm trước, hội chợ năm nay rộng lớn hơn, hàng hóa đa dạng và phong phú hơn, nhãn mác đẹp hơn, sản phẩm chất lượng ngày một tốt hơn. 
 
   Hội chợ sẽ trở thành cầu nối hiệu quả cho các tổ chức thương mại, nhà sản xuất, đầu tư Việt Nam và Lào gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đầu tư, liên doanh liên kết.
 
VH

Đã có 297 doanh nghiệp Nhà nước thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa (04/07/2014)

    Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 20-6, đã sắp xếp được 58 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 38 doanh nghiệp, giải thể 2 doanh nghiệp, sáp nhập 15 doanh nghiệp và đề nghị phá sản 3 doanh nghiệp. 
 
    Theo Bộ Tài chính, về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước hiện đã có 297 doanh nghiệp thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, 159 doanh nghiệp đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp, 67 đơn vị đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, 38 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa, 31 doanh nghiệp đã bán cổ phần lần đầu.
 
Hồ Hương

Phát hiện thêm 557 doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá

BizLIVE - Có tới 557 doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá đã được các cơ quan thuế phát hiện và kiểm tra, xử lý hàng nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm 2014.

 

     Con số thống kê đáng lo ngại này đã được Tổng cục Thuế cho biết tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2014.

     Theo đó, báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, chỉ riêng đối với thanh tra hoạt động chuyển giá, 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã tiến hành thanh kiểm tra 557 doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá.

     Qua đó, cơ quan thuế đã truy thu, truy hoàn và xử phạt 579,3 tỷ đồng, giảm khấu trừ 25,6 tỷ đồng và giảm lỗ 1.517,2 tỷ đồng.

     Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết, nhờ tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá, cơ quan thuế đã quản lý được gần 4.100 doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

     Việc kiểm soát thông tin giao dịch liên kết đã có tác động tích cực trong việc nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp, chống các hoạt động chuyển giá thông qua giao dịch liên kết để khai thác nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

     Năm 2013, toàn ngành thuế đã thanh kiểm tra hơn 2,1 nghìn doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá. Ngành thuế cho biết, trong năm vừa qua, khoảng 20% số doanh nghiệp FDI tại Việt Nam có hiện tượng thực hiện việc chuyển giá. 

     Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong 6 tháng đầu năm 2014, kết quả thu do cơ quan thuế quản lý ước đạt hơn 335 nghìn tỷ đồng, đạt 53,7% so dự toán, tăng 14,5% so cùng kỳ.

     Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt hơn 54,4 nghìn tỷ đồng, đạt 63,9% so dự toán và bằng 97,7% so cùng kỳ.

     Thu nội địa trừ dầu ước đạt hơn 280,6 nghìn tỷ đồng, bằng 52,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 47,4% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 18,4% so với cùng kỳ.

     Năm 2013, ngành thuế đã thanh kiểm tra được hơn 64 nghìn doanh nghiệp; Truy thu và truy hoàn, xử phạt hơn 988 tỷ đồng, bằng 132% so với năm 2012.

     Trong đó, chiếm tới 40% tổng số thuế bị truy thu tập trung ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

     Giảm khấu trừ 136,95 tỷ đồng (bằng 87,8% so với năm 2012); giảm lỗ 4.192,86 tỷ đồng (bằng 94,6% so với năm 2012). 

     Một điểm đáng chú ý, đã có tới 46/63 địa phương thu đạt trên 50% dự toán và 17/63 địa phương đạt dưới 50% dự toán.

     Cùng với đó, có tới 49/63 địa phương tăng trưởng so với cùng kỳ và 14/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm trước.

     Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách nửa năm qua mới chỉ đạt 49,5% so với chỉ tiêu phấn đấu.

     Công tác thanh tra, kiểm tra đạt khá, theo đó, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra kiểm tra được 20.983 doanh nghiệp, đạt 28% kế hoạch năm; tăng 64,3% so với cùng kỳ năm 2013; kiểm tra 732.578 hồ sơ khai thuế tại các cơ quan thuế.

     Với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.119,2 tỷ đồng, tăng 80,8% so với cùng kỳ, giảm lỗ  6.479 tỷ đồng, tăng 250% so cùng kỳ.

     Trong đó, truy thu và truy hoàn là 2.594,6 tỷ đồng; tiền phạt là 909,8 tỷ đồng; tiền thuế điều chỉnh qua kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thuế là 584,7 tỷ đồng. Số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước đạt 2.532,8 tỷ đồng.

     Điều đáng chú ý nữa, công tác thanh tra, kiểm tra ngành thuế trong 6 tháng qua đã phát hiện nhiều loại đối tượng có hành vi vi phạm về thuế, thủ đoạn cũng ngày càng tinh vi hơn để gian lận thuế.

     Ghi nhận doanh thu không đúng trong kỳ tính thuế, kê khai doanh thu và thuế GTGT đầu ra theo tỷ giá quy đổi thấp hơn tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh doanh thu.

     Nhiều đối tượng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế GTGT đầu ra đối với khối lượng công việc xây dựng, lắp đặt đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao; không xuất hóa đơn, không kê khai thuế GTGT đầu ra đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng.

     Thậm chí, các đối tượng còn không hạch toán doanh thu vào sổ sách kế toán để trốn thuế (khai thác tài nguyên, kinh doanh ăn uống, kinh doanh vận tải,...)

     Mặt khác, nhiều đối tượng đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật để đẻ ra hàng loạt doanh nghiệp "ma“, mua bán hóa đơn lòng vòng với nhau nhằm kê khai khấu trừ, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước.

     Theo kế hoạch, năm 2014 ngành thuế sẽ phải thanh tra đạt tối thiểu 1,65% số doanh nghiệp đang quản lý thuế; kiểm tra tại doanh nghiệp tối thiểu 13% số doanh nghiệp đang quản lý thuế.

     Chú trọng thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực: chuyển giá, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, doanh nghiệp giao dịch thanh toán qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ;

     Thanh tra đối với các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; bằng mọi cách chống trốn thuế và gian lận thuế.

 

 

Huy động mọi nguồn lực phát triển nhanh kinh tế biển

Ghi chép của phóng viên Báo Nhân Dân

Ghi chép của phóng viên Báo Nhân Dân

     Tiếp theo chuyến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Cục Kiểm ngư tại Hà Nội, chiều 2-7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn công tác Trung ương đã vào TP Đà Nẵng để khảo sát, thực tế, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và bà con ngư dân đã kiên cường bám trụ trên vùng biển Hoàng Sa từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 đến nay.

     Lúc đó là 15 giờ, trời nắng như đổ lửa xuống mặt đường. Vừa đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ra ngay âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà để quan sát tàu thuyền tấp nập vào ra và trực tiếp gặp mặt, động viên 25 ngư dân vừa kết thúc chuyến đánh bắt cá từ ngư trường Hoàng Sa trở về. Các ông Trần Văn Vinh, Lê Văn Lẻ ở phường Thanh Khê Đông và các ông Mai Văn Nhiều, chủ tàu cá ĐN 90029; Lê Văn Chiến, ở phường Thanh Hòa, quận Sơn Trà báo cáo với Chủ tịch nước, rằng: Là những người sinh ra trên sóng nước, lớn lên trên biển khơi, bà con ngư dân Đà Nẵng cũng như ngư dân khu vực miền trung đã bám ngư trường Hoàng Sa từ bao đời nay để làm ăn sinh sống. Không ngờ Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan vào vùng biển của nước ta, dùng thuyền to, súng lớn, vây hãm đâm va, đánh chìm tàu cá của bà con ngư dân. Hoạt động nghề đánh bắt xa bờ vốn đã chịu nhiều khó khăn, rủi ro nay lại càng khó khăn, rủi ro gấp bội phần. Lúc bình thường, bà con vẫn phải đứng trước những khó khăn triền miên của tình trạng nguồn hải sản ngày càng cạn kiệt, giá đầu vào, đầu ra phập phù, phương tiện bảo quản, chế biến sản phẩm đánh bắt lạc hậu làm cho giá trị của hàng hóa bị suy giảm. Nhà nước hỗ trợ ngư dân phát triển nghề đánh bắt xa bờ ai cũng mừng vui, hy vọng. Đề nghị Nhà nước cần trực tiếp bàn bạc, đối thoại với ngư dân khi đóng tàu vỏ sắt, hay tàu gỗ; thủ tục cho vay vốn phải thuận tiện, không rườm rà, phù hợp trình độ và điều kiện lao động của ngư dân. Cần phải tăng cường nhiều hơn nữa lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư để cùng bảo vệ ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

     Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chú ý lắng nghe, ghi chép tỷ mỷ những ý kiến phát biểu của bà con ngư dân và nói: Với ý chí kiên cường bám biển góp phần rất lớn cùng các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, bà con ngư dân vừa chăm lo phát triển kinh tế gia đình vừa cùng các ngành chức năng tuyên truyền đòi Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi vùng biển nước ta. Bà con ngư dân là một trong những lực lượng then chốt, quan trọng trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước đã và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để bà con ngư dân đổi mới, nâng cấp các phương tiện đánh bắt xa bờ nhằm cải thiện đời sống của bà con ngư dân.

     Về tiêu thụ thủy hải sản của bà con ngư dân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ sự thông cảm sâu sắc trước những khó khăn không dễ tháo gỡ của ngư dân và đề nghị bà con cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với nghiệp đoàn nghề cá và các tổ đội đánh bắt xa bờ, đề xuất với ngành chức năng tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tạo thế liên hoàn từ khâu đánh bắt, bảo quản, vận chuyển và tiêu thụ. Chỉ có như vậy mới nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống ngư dân. Đến khu lưu giữ tàu cá mang số hiệu ĐNa 90152 tại HTX đóng tàu Bắc Mỹ An, tận mắt chứng kiến con tàu trên mình đầy thương tích trầy xước và những lỗ thủng do tàu Trung Quốc đâm chìm vào ngày 26-5 vừa qua. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lắng nghe vợ chồng bà Huỳnh Thị Như Hoa, chủ tàu, kể lại toàn bộ vụ việc cực kỳ vô nhân đạo do Trung Quốc gây nên; động viên, an ủi vợ chồng chủ tàu về những mất mát tài sản, và biểu dương tinh thần kiên cường bám biển, bám ngư trường của tập thể thuyền viên trên tàu ĐNa 90152 nói riêng và bà con ngư dân TP Đà Nẵng nói chung, động viên chủ tàu xúc tiến ngay việc đóng tàu mới như đã dự tính, nhắc nhở vợ chồng bà Huỳnh Thị Như Hoa cần sớm củng cố, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để khởi kiện Trung Quốc ra tòa án, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

     Đến thăm lực lượng kiểm ngư chi đội 3, Vùng II, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vui mừng biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên cường của lực lượng kiểm ngư Việt Nam khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào sâu trong vùng biển nước ta từ đầu tháng 5 đến nay. Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, kiểm ngư viên cần phát huy mạnh mẽ truyền thống bất khuất, kiên cường, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Lực lượng kiểm ngư tuy mới được thành lập nhưng đã rất mưu trí, dũng cảm, cùng với cảnh sát biển và ngư dân bảo vệ ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trên tinh thần đó, đề nghị lực lượng kiểm ngư cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng đấu tranh giành thắng lợi trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, giúp ngư dân vững tin bám biển phát triển kinh tế làm giàu cho đất nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Sau lưng các đồng chí là 90 triệu đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài và sự ủng hộ giúp đỡ của đông đảo bạn bè quốc tế, các quốc gia, dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Vì vậy, dù cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc diễn ra trên thực địa có thể còn kéo dài và phức tạp hơn nữa, Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt trọn niềm tin ở các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ chủ quyền và giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

     Đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, công nhân, viên chức Tổng công ty Sông Thu, thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sửa chữa, tu bổ 51 lượt tàu của lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư đã bị tàu Trung Quốc đâm va ở khu vực họ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981. Đồng thời đề nghị Tổng công ty cần phải nâng cao hơn nữa công suất sửa chữa, đóng mới tàu của mình. Vì cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo trên thực địa có thể còn kéo dài và phức tạp hơn nữa.

     Chiều qua, trước khi kết thúc chuyến công tác, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chủ trì cuộc làm việc với sự tham dự của tập thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt của TP Đà Nẵng và đại diện các bộ, ngành của T.Ư về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm nay; về phát triển kinh tế biển, phát triển đô thị của TP Đà Nẵng. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo TP Đà Nẵng và các bộ, ngành ở T.Ư, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu kết luận hội nghị, biểu dương TP Đà Nẵng vẫn tiếp tục phát huy truyền thống năng động sáng tạo đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước. Kết quả đó đã góp phần thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi tốc độ tăng trưởng của đất nước như trước khi xảy ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh, TP Đà Nẵng cần đẩy nhanh hơn nữa, toàn diện hơn nữa tốc độ tăng trưởng kinh tế với những tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác tương xứng. Trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta chủ trương kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bằng mọi biện pháp hòa bình. Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo diễn ra trên thực địa đang có nhu cầu tăng cường về số lượng và công suất cho các đội tàu của cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư trung ương đã có các phương án cụ thể. Quốc hội, Chính phủ đã có quyết sách khá cụ thể về gói hỗ trợ 16 nghìn tỷ đồng cho việc đóng tàu và cho vay ưu đãi để ngư dân mua sắm phương tiện nghề cá.

     Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc nhở các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành ở T.Ư có mặt tại hội nghị, theo chức trách, nhiệm vụ được giao, triển khai nhanh việc phân bổ nguồn vốn cho các địa phương, kịp thời triển khai dự án đến các hộ ngư dân. TP Đà Nẵng cũng như các địa phương cần phải đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các nghiệp đoàn nghề cá để góp phần tháo gỡ những khó khăn, ách tắc trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho bà con ngư dân. TP Đà Nẵng cần lập Quỹ Hỗ trợ ngư dân bằng nguồn ngân sách của mình và bằng sự đóng góp ủng hộ của các nhà hảo tâm, các doanh nhân, doanh nghiệp. Đối với những giải pháp nêu trên, Chủ tịch nước bày tỏ hy vọng trong tương lai gần, TP Đà Nẵng cũng như các địa phương có biển sẽ có những đội tàu đánh bắt xa bờ phát triển vững mạnh cả về trình độ sản xuất và phương tiện nghề cá. Kinh tế biển của TP Đà Nẵng có tốc độ tăng trưởng khá nhanh và đã trở thành một trong những ngành kinh tế chủ chốt của thành phố nhưng vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Đặc biệt coi trọng đẩy nhanh tốc độ thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật của kinh tế biển đã được phê duyệt. Sớm tìm ra những giải pháp mang tính đột phá trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ của kinh tế biển, nhất là tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của ngư dân.

     Cần tạo ra những bước phát triển nhảy vọt về du lịch, đưa thành phố trở thành điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch trong và ngoài nước trên cơ sở gắn kết chặt chẽ giữa kinh doanh du lịch với các ngành kinh tế kỹ thuật khác, trước hết là dịch vụ giao thông vận tải đường không và đường bộ. Để tiếp tục là điểm sáng của cả nước trong phát triển đô thị, TP Đà Nẵng cần đẩy nhanh các công trình dự án đã được phê duyệt. Về phát triển công nghiệp, Chủ tịch nước nhắc nhở lãnh đạo TP Đà Nẵng cần học hỏi kinh nghiệm của các nước trong phát triển công nghiệp sạch, xanh, nhất là nghề đánh bắt cá ngừ đại dương.

     Sau khi cho ý kiến cụ thể về những đề xuất, kiến nghị của TP Đà Nẵng đối với Trung ương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố, Đại hội XI của Đảng đã đề ra.

PHẠM ĐẠO

BẢN TIN M&H

BẢN TIN M&H

06/ 2014


     Trong kỳ này, tin đáng chú ý là "QH thảo luận Luật Doanh nghiệp sửa đổi: Phải cụ thể hóa ngành nghề cấm kinh doanh” nhấn mạnh những ý kiến của các Đại biểu Quốc hội về việc phải quy định cụ thể những ngành nghề cấm kinh doanh cũng như làm rõ trách nhiệm quản lý của Cơ quan đăng ký thành lập DN nhằm siết chặt tình trạng hình thành DN phi pháp. Đặc biệt, tin "Một số vấn đề về thanh toán trong kê khai, khấu trừ thuế GTGT" là bài viết phân tích làm rõ những điểm mới quan trọng về thuế GTGT có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 thông qua các ví dụ minh họa cụ thể giúp DN dễ dàng hình dung để có thể thực hiện việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT chính xác, hiệu quả hơn.
     Sự kiện nổi bật là việc Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1378/QĐ-BTC "Bổ sung, sửa đổi 2 thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân", cụ thể là thủ tục hành chính về Đăng ký Người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân, nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và theo phương pháp khoán, được quy định tại Thông tư số 11l/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.


Tin tức


01. Điều kiện để hộ gia đình, cá nhân được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt trước 01/07/2007
     Các khoản tiền thuế, tiền phạt được xoá nợ là thuế môn bài, thuế doanh thu, thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhà đất, thuế lợi tức, thuế TNDN, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp và tiền phạt chậm nộp...
     Bộ Tài chính ban hành công văn số 7527/BTC-TCT hướng dẫn Thông tư 179/2013/TT-BTC về việc xác định hộ gia đình, cá nhân gặp điều kiện khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ, đã ngừng kinh doanh. Cụ thể là các trường hợp hộ gia đình, cá nhân được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt phải phát sinh trước 1/7/2007 và phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Một là, bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh có xác nhận của UBND cấp xã.
 • Hai là, thực hiện di dời hoặc giải toả theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Ba là, người nộp thuế là thương binh, già yếu hoặc bệnh hiểm nghèo có giấy tờ chứng minh.
 • Bốn là, kinh doanh lỗ, không có khả năng thanh toán đã được cơ quan thuế kiểm tra và xác định.
 • Năm là, người nộp thuế thuộc hộ chuẩn nghèo hoặc cận nghèo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
 • Sáu là, người nộp thuế chưa nộp đủ số tiền thuế khi đã bị cơ quan thuế đôn đốc bằng văn bản hoặc thông báo.
 • Bảy là, người nộp thuế đã có đơn tạm ngừng, nghỉ kinh doanh gửi đến cơ quan thuế và được cơ quan thuế kiểm tra, xác nhận theo quy định.
 • Tám là, không còn hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa điểm đăng ký kinh doanh, có xác nhận của UBND cấp xã.
 • Chín là, chủ hộ kinh doanh đã chết, mất tích, không còn kinh doanh hoặc chuyển nơi cư trú được UBND cấp xã xác nhận.

02. Có tài sản cho thuê dưới 100 triệu đồng/năm không chịu thuế GTGT
     Trường hợp hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê như cho thuê nhà làm văn phòng, cho thuê nhà, đất làm địa điểm đặt trạm phát sóng... mà tiền cho thuê hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

03. Hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào mua, bán vàng, bạc, đá quý để kê khai thuế
     Bộ Tài chính cho biết đã nhận được một số văn bản vướng mắc hỏi về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và hoạt động mua, bán vàng, bạc, đá quý chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

04 QH thảo luận Luật Doanh nghiệp sửa đổi: Phải cụ thể hóa ngành nghề cấm kinh doanh
     Ngày 17/6, dưới sự điều khiển của Phó chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội (QH) đã thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp sửa đổi với 26 đại biểu (ĐB) phát biểu thảo luận, tập trung vào một số nội dung quy định về ngành nghề kinh doanh; điều kiện kinh doanh; khái niệm về DN xã hội; đăng ký thành lập DN…
     Kết thúc phiên thảo luận tại hội trường, Phó chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, “Tất cả các ý kiến phát biểu của ĐB đều rất sâu sắc, đóng góp vào nội dung, bố cục, kỹ thuật của dự thảo luật. Phần lớn ý kiến ĐB đều cho rằng dự thảo luật đưa ra lần này có nhiều đổi mới và có sự đột phá, cải cách rất mạnh mẽ, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của DN, tạo môi trường thông thoáng, cụ thể hóa được nhiều nội dung. Trên cơ sở các ý kiến ĐB, Ban soạn thảo sẽ nghiên cứu đầy đủ, tiếp thu để giải trình, báo cáo QH tại kỳ họp sau”.

05. Một số vấn đề về thanh toán trong kê khai, khấu trừ thuế Giá trị gia tăng
     2014 là năm nhiều cơ chế, chính sách thuế mới có hiệu lực thi hành, nhằm tăng cường quản lý, tránh gian lận thuế của doanh nghiệp. Để giúp các doanh nghiệp hiểu kỹ hơn các quy định này, bài viết xin đưa ra những ví dụ minh họa, trên cơ sở đó phân tích, bình luận một số trường hợp điển hình...

06. Nhật Bản triển khai 10.000 cửa hàng miễn thuế hút du khách
     Chiến lược phát triển các cửa hàng miễn thuế là một phần của kế hoạch hành động được sửa đổi của Nhật Bản, trong đó đề ra hàng loạt giải pháp nhằm thúc đẩy số lượng du khách nước ngoài hàng năm lên mức 20 triệu.
07. EU sắp điều tra việc Apple lách luật thuế tại Ireland
     Công ty Apple của Mỹ đã thỏa thuận với các công ty con ở Ireland, theo đó các công ty này nhận được quyền sở hữu trí tuệ của Apple rồi cấp phép lại cho các công ty khác. Thỏa thuận này đã giúp Apple tránh được việc nộp thuế tại nhiều nước như Anh hoặc Pháp...

Văn bản mới - Văn bản hướng dẫn

08. Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Niu Di-lân có hiệu lực từ ngày 05/05/2014 và áp dụng thực hiện tại Việt Nam từ ngày 01/01/2015
     Căn cứ Điều 27 (Hiệu lực) của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Niu Di-lân về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế...
09. Các doanh nghiệp bị thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của một số người biểu tình phản đối Trung Quốc có thể mua hóa đơn của Cục Thuế để sử dụng trong 2 tháng (tháng 6, 7 năm 2014).
     Biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của một số người biểu tình phản đối Trung Quốc vừa qua, nội dung cụ thể như sau: Tại công văn số 2071/TCT-CS ngày 04 tháng 06 năm 2014, Tổng cục Thuế thông báo đến Cục Thuế các tỉnh, thành phố về biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của một số người biểu tình phản đối Trung Quốc vừa qua, nội dung cụ thể như sau:
     Đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại đang dùng hóa đơn đặt in hoặc tự in có nhu cầu nhưng không còn hóa đơn để sử dụng thì:
       - Mua hóa đơn của cơ quan thuế. Cục Thuế có trách nhiệm thực hiện bán hóa đơn cho các doanh nghiệp đủ để sử dụng trong 2 tháng (tháng 6, tháng 7 năm 2014).
       - Sử dụng phần mềm tự in hóa đơn của Tổng cục Thuế. Cục thuế lập danh sách các doanh nghiệp bị thiệt hại có nhu cầu sử dụng hóa đơn tự in gửi Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế để được cấp sử dụng miễn phí phần mềm tự in hóa đơn của Tổng cục Thuế.

10. Khi bán tài sản đảm bảo tiền vay là bất động sản đã bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng : người có tài sản không phải xuất HĐ GTGT, tổ chức tín dụng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
     Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ hoặc thực hiện hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ SX-KD thì người có tài sản đảm bảo thực hiện thủ tục bàn giao tài sản và không phải xuất HĐ GTGT.

11. Thuế suất thuế GTGT nhang trừ muỗi và bình xịt muỗi: trước 01/01/2014 là 5%, sau 01/01/2014 là 10%.
     Tại công văn số 2045/TCT-CS ngày 03 tháng 06 năm 2014, Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT mặt hàng nhang trừ muỗi và bình xịt muỗi.
12. Người mua chỉ được sử dụng hóa đơn hợp pháp theo quy định pháp luật để hạch toán kế toán, kê khai các loại thuế
     Cục Thuế TP Hà Nội có công văn số 28208/CT-HTr ngày 10 tháng 06 năm 2014 hướng dẫn một số vấn đề về chính sách thuế như sau: Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC (trước đó là Thông tư số 64/2013/TT-BTC) về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
      + Tại Khoản 4, Điều 9, Chương II quy định phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh:
      "4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn".
      + Tại Khoản 1, Điều 25, Chương III quy định sử dụng hóa đơn của người mua hàng: Người mua được sử dụng hóa đơn hợp pháp theo quy định pháp luật để hạch toán kế toán; kê khai các loại thuế...

13. Tổng cục Thuế hướng dẫn về sử dụng hóa đơn và phương pháp tính thuế GTGT đối với doanh nghiệp mới thành lập.
     Tổng cục Thuế có công văn số 2028/TCT-CS ngày 02 tháng 06 năm 2014 hướng dẫn về việc áp dụng phương pháp tính thuế và sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp, hợp tác xã...

14. Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nước ngoài có thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ: bên Việt Nam chi trả phải khấu trừ theo thuế suất 5% nếu là thương nhân, 10% hoặc 20% nếu không phải là thương nhân.
     Công văn số 2089/TCT-TNCN hướng dẫn về chính sách thuế đối với cá nhân nước ngoài có thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ như sau:
     Ngày 05 tháng 06 năm 2014, Tổng cục Thuế có công văn số 2089/TCT-TNCN hướng dẫn về chính sách thuế đối với cá nhân nước ngoài có thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ như sau:
       - Nếu cá nhân nước ngoài là thương nhân (giấy tờ, tài liệu phải được hợp pháp hóa lãnh sự) thì được xác định là cá nhân kinh doanh, thu nhập từ bảo lãnh tín dụng chịu thuế theo quy định đối với nhà thầu gồm thuế GTGT và thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh. Đối với thuế TNCN, cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế (nếu là cá nhân cư trú) hoặc công ty CP dây và cáp điện TAYA Việt Nam khấu trừ theo thuế suất 5% (nếu là cá nhân không cư trú).( Điều 17 Thông tư số 111/2013/TT-BTC)
       - Nếu cá nhân nước ngoài không phải là thương nhân thì không được xác định là cá nhân kinh doanh, thu nhập từ bảo lãnh tín dụng là hoạt động cung cấp dịch vụ chịu thuế TNCN đối với thu nhập tiền lương, tiền công. Công ty CP dây và cáp điện TAYA Việt Nam khấu trừ thuế TNCN thuế suất 10% (nếu là cá nhân cư trú) hoặc thuế suất 20% (nếu là cá nhân không cư trú).( Điều 18 Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

15. Hàng hóa đã nhập khẩu để trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba: nghiệp sử dụng hóa đơn xuất khẩu hoặc hóa đơn GTGT đều được chấp nhận.
     Tổng Cục Thuế có công văn số 7310/BTC-TCT ngày 03 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn về việc sử dụng HĐ cho hàng hóa đã nhập khẩu để trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất hàng hóa nhập khẩu sang nước thứ ba...

16. Bổ sung, sửa đổi 2 thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân
     Cụ thể hai thủ tục hành chính này gồm: Thủ tục hành chính cấp Cục Thuế có số hồ sơ BTC-044399-TT về Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định tại Thông tư số 11l/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. Quyết định 1378/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung hai thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý thuế thu nhập cá nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Quyết định được Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký ngày 13/06/2014, tuy nhiên, hiệu lực thi hành của Quyết định được áp dụng kể từ ngày 1/10/2013. Theo đó, Bộ Tài chính công bố kèm theo Quyết định này hai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý thuế thu nhập cá nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

   

Law. Mai Tran

   

Liên hệ

Trụ sở chính

Tòa nhà M&H 39N Hoàng Quốc Việt, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Email: mhauditing@hcm.vnn.vn
Website: www.mhauditing.vn
Mobile: 0902 486 099
Tel: (84 - 8) 3785 3705
Fax: (84 - 8) 3785 3706