Tóm tắt thuế thu nhập doanh nghiệp

Những nội dung mới về thuế TNDN theo thông tư số 96/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 6/8/2015

I. Sửa đổi, bổ sung về phương pháp tính thuế TNDN ( Khoản 1 Điều 3 Thông tư 78)

1. Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã nộp thuế TNDN ở nước ngoài thì thực hiện theo qui định của hiệp định tránh đánh thuế 2 lần. Đối với các nước chưa ký hiệp định thì nếu nước đánh thuế có  mức thuế suất thấp hơn thì thu  phần chênh lệch theo luật pháp về thuế TNDN Việt Nam. Trước đây: Khoản thu nhập từ nước ngoài kê khai vào quyết toán thuế TNDN hàng năm.

2. Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài được kê khai vào quyết toán thuế TNDN. Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài không được bù trừ vào các khoản lỗ, lãi phát sinh trong nước. Trước đây: Là khoản thu nhập khác nếu lỗ không được trừ vào thu nhập phát sinh trong nước

3. Đơn giản hóa hỗ trợ, tài liệu khai thuế, nộp thuế đối với khoản thu nhập từ nước ngoài phù hợp với hiệp định.

II. Hướng dẫn rõ hơn về chuyển lỗ năm tiếp theo giữa các loại thu nhập

Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng  quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư  nếu bị lỗ thì được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo qui định.

III. Sửa đổi, bổ sung về thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN

Là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua, thay vì trước đây qui định là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

IV. Về các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thuế TNCT

1. Giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác được trừ khi có đủ hồ sơ:

- Tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn:  Bỏ hai loại hồ sơ qui định trước đây (Văn bản gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý; văn bản xác nhận của ủy ban nhân dân, BQL khu công nghiệp, chế xuất)

- Tổn thất hàng hóa bị hư hỏng, hàng hết hạn sử dụng có các hồ sơ như nêu trên. Bỏ Tài liệu gửi CQ thuế giải trình nguyên nhân hàng hóa bị hư hỏng hết hạn sử dụng.

2. Chi phí khấu hao TSCĐ

Bổ sung các TSCĐ của doanh nghiệp phục vụ người lao động và để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp  được tính vào chi phí được trừ bao gồm tài sản là: Thư viện, nhà trẻ, khu thể thao, cơ sở vật chất dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp…

3. Chi phụ cấp cho NLĐ đi công tác:

- Bỏ mức khống chế đối với các khoản chi phụ cấp không vượt quá 2 lần mức qui đinh theo hướng dẫn của BTC đối với công chức, viên chức nhà nước mà được tính vào chi phí được trừ nếu có hóa đơn chứng từ.

- Bổ sung qui định: chi phí công tác từ 20 triệu đồng trở lên được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân  được tính vào chi phí được trừ nếu có hóa đơn, chứng từ; quyết định cử đi công tác…

4. Bổ sung thêm: Phần chi vượt mức 1 triệu đồng/ người/ tháng để trích nộp quĩ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, không được tính vào chi phí được trừ.

5. Bổ sung một số khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế được tính vào chi phí được trừ:

-         Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo cho người lao động

-         Khoản chi có tính chất phúc lợi

V. Sửa đổi bổ sung thu nhập khác

  1. Bỏ qui định: Thu nhập khác là khoản thu nhập chịu thuế không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh trong đăng ký kinh doanh
  2. Bỏ qui định khoản thu nhập từ dự án đầu tư ở nước ngoài khi chuyển về nước được coi là thu nhập khác
  3. Bổ sung hướng dẫn cụ thể hơn chỉ những dự án đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bô,̣ đường sắt, cảng, sân bay… phát sinh doanh thu, thu nhập mới được hưởng ưu đãi về thuế suất.
  4. Hướng dẫn rõ hơn về thời hạn giải ngân của dự án có qui mô vốn đầu tư đăng ký lần đầu tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng là thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ thời điểm được phép đầu tư lần đầu theo qui định của pháp luật đầu tư.
  5.  Bổ sung 1 số các trường hợp được áp dụng thuế suất 10 năm trong thời hạn 15 năm.

VI. Về thu nhập được miễn thuế ( Sửa đổi bổ sung điều 8 thông tư 78)

1. Bổ sung thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã, thu nhập từ chế biến nông sản thủy sản của doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế TNDN

2. Bổ sung thêm vào điểm a khoản 1 điêu kiện được ưu đãi thuế

3. Bổ sung thu nhập từ hoạt động có thu do thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao của Quĩ hỗ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm được miễn thuế.

4. Bổ sung thu nhập được miễn thuế của văn phòng thừa phát lại (trừ các khoản thu nhập từ hoạt động khác) trong thời gian thực hiện thí điểm.

VII. Về chuyển lỗ khi chia tách doanh nghiệp được hướng dẫn bổ sung cho rõ hơn

Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chia tách và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo qui định thì số lỗ này sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp sau khi chia tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia tách và được chuyển lỗ cho thời gian còn lại.

VIII. Về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN

1.Về xác định ưu đãi đối với trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về ưu đãi đầu tư được bổ sung các nội dung như sau:

- Doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh vận tải được hưởng ưu đãi về địa bàn (khu công nghiệp, khu kinh tế, khu  CNC) thì DN được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với  thu nhập từ hoạt động kinh doanh vận tải.

2. Về dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN

- DN mới thành lập từ dự án dầu tư đã được cấp giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 1/1/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động thì được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo dự án đầu tư mới qui định.

IX. Về thuế suất ưu đãi ( được sửa đổi bổ sung như sau)

1. Về áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm được sửa đổi như sau:

2. Bổ sung 1 số trường hợp được áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động

-         Bổ sung phần thu nhập từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giám định tư pháp; thu nhập của DN từ chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn

-         Bổ sung hướng dẫn cụ thể hướng dẫn đối với hoạt động đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bao gồm cả đầu tư trực tiếp để bảo quản và đầu tư cho thuê bảo quản.

3. Bổ sung áp dụng thuế suất  15% đối với thu nhập của DN từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến sản phẩm nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ trực tuyến

 

   

Law. Mai Tran

   

Liên hệ

Trụ sở chính

Tòa nhà M&H 39N Hoàng Quốc Việt, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Email: mhauditing@hcm.vnn.vn
Website: www.mhauditing.vn
Mobile: 0902 486 099
Tel: (84 - 8) 3785 3705
Fax: (84 - 8) 3785 3706